Pitanja i odgovori

 • Nepoštovanje ugovora

  Prilikom kupovine proizvoda potpisao sam ugovor, odredbe su poštovane u početku, međutim nakon toga je preduzeće odlučilo da ne želi da preuzme obaveze po ugovoru koji je potpisao njegov agent?

  Trgovac je obavezan da ispoštuje ugovor a ovakav način poslovanja se odnosi na nepoštene ugovorne odredbe iz čl.104 Zakona o zaštiti potrošača („Sl.list CG, br. 2/14, 6/14 i 43/15).

 • Roba u prometu bez naznačenih podataka

  U prodavnici kupila sam robu, a na pakovanju iste, nije bilo podataka o robi. Da li je obaveza trgovca da ih istakne?

  Trgovac ne smije da nudi, ili da stavi u promet, robu na kojoj nije istaknuto obavještenje sa podacima o robi, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (član 7).

 • Isticanje cijene robe na svakom artiklu

  Da li je ispravno da je cijena robe istaknuta na mjestu prodaje robe, a ne na svakom pojedinačnom primjerku robe?

  Trgovac je dužan da obavještenje o robi istakne na svakom pojedinačnom primjerku robe, a kod robe male veličine na kojoj se isticanje obavještenja na odgovarajući način ne može istaći na zbirnom pakovanju, odnosno na mjestu prodaje (član 8).

 • Roba s nedostatkom

  Da li je dozvoljeno da u prometu stavi robu, koja je upotrebljavana ili sa nedostatkom, a da je ne označi kao takvu?

  Trgovac je dužan da robu koja je upotrebljavana, popravljana ili sa nedostatkom fizički odvoji od druge robe i na mjestu ponude istakne jasnu i razumljivu oznaku da se radi o „robi sa greškom“, „oštećenjem“ i slično (član 9).

 • Snižena cijena robe

  Da li se roba koja se nudi u prometu, po umanjenoj cijeni, mora označiti i na istoj istaknuti cijena, koja je važila prije, i sadašnja cijena?

  Ako se proizvod prodaje ili nudi po umanjenoj cijeni, trgovac je dužan da istakne, lako uočljivo za potrošača, cijenu koja je važila prije umanjenja, i umanjenu cijenu (član 14).

 • Kupovina po umanjenoj cijeni

  Kupila sam određeni proizvod u trgovinskom objektu na rasprodaji po umanjenoj cijeni, i kada sam, nakon određenog vremena, ponovo došla u namjeri da kupim još tih proizvoda, rekli su mi da ih nema više u prometu. Da li je to po Zakonu?

  Rasprodaja proizvoda je prodaja po umanjenoj cijeni u slučaju prestanka trgovine u prodajnom objektu ili prestanka trgovine određenim proizvodom u prodajnom objektu (član 30).

 • Kupovina na akcijskoj prodaji

  Kupio sam u trgovinskom objektu određenu vrstu robe koja je bila označena „akcijska prodaja“ po umanjenoj cijeni, i kada sam došla nakon određenog vremena da ponovo kupim, cijena te robe nije bila više po umanjenoj cijeni. Da li je to po Zakonu?

  Akcijska prodaja je prodaja određene količine proizvoda, određenog proizvođača, u određeno vrijeme, na određenom mjestu i po umanjenoj cijeni (član 31).

 • Potvrda o prijemu prigovora

  Podnio sam prigovor u trgovini, a trgovac mi tom prilikom nije dao potvrdu o prijemu prigovora, navodeći da je prigovor unešen u za to određenu knjigu?

  Trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora, ako se o prigovoru ne rješava odmah bez odlaganja (član 27).