Pitanja i odgovori

 • Kako uložiti žalbu ili postaviti pitanje?

  Žalbu ili pitanje možete da pošaljete popunjavanjem onlajn obrasca: ŽALBA / PITANJE.
  Uz opis žalbe imate mogućnost da priložite i račun, garanciju, odgovor trgovca i slično.

 • Istaknutost cijene

  Da li cijena mora biti vidno istaknuta?

  Da, po Zakonu o zaštiti potrošača („Sl.list CG“, br. 2/14, 6/14 i 43/15), cijena mora biti istaknuta na propisan način (čl.11), istaknuta cijena ne smije potrošača dovoditi u zabludu (čl.12) i trgovac je dužan da se pridržava utvrđenih i istaknutih cijena (čl.13.).

 • Neizdavanje računa

  Da li je trgovac u obavezi da izda račun i kome mogu da uputim prijavu za neizdavanje računa?

  Trgovac je dužan da potrošaču za kupljeni proizvod izda račun (fakturu) (čl.14). U slučaju da trgovac nije izdao račun, potrošač može da se obrati nadležnim institucijama za zaštitu svojih prava (www.potrosac.me , inspekcijski organi, Uprava prihoda i carina i dr.).

 • Rok isporuke

  Platio sam proizvod, ali mi nije isporučen već 20 dana. Koji je zakonski rok za prigovor u takvim slučajevima?

  Trgovac je dužan da, potrošaču, bez odlaganja, isporuči proizvod nakon plaćanja proizvoda, osim ako nije drugačije ugovoreno (čl.24.).

 • Garancija

  Od kojeg datuma teče garancija, od momenta plaćanja ili preuzimanja robe?

  Garantni rok teče od dana predaje robe potrošaču.

 • Podnošenje prigovora

  Nakon kupovine proizvoda imala sam prigovor, prodavačica nije znala gdje mogu da uložim prigovor. Da li svaki trgovac ima obavezu da omogući predaju prigovora nezadovoljnih potrošača, prije reagovanja kod inspekcijskih organa?

  Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prigovor se podnosi na papiru ili nekom drugom potrošaču dostupnom trajnom mediju.
  Trgovac je dužan da u prodajnom objektu na vidno mjesto istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača. Trgovac je dužan da na mjestu podnošenja prigovora u toku radnog vremena obezbijedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem prigovora (čl. 25).

 • Rok za prigovor

  U kom roku potrošač može podnijeti prigovor?

  Potrošač podnosi prigovor:

  • u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača,
  • u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista,
  • na račun odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana plaćanja računa, a za usluge od javnog interesa, u roku od 15 dana od dana prijema računa.
 • Kupovina proizvoda sa izloga

  Dopao mi se uzorak u izlogu, ali prodavačica pošto nije imala drugi artikal, odbila je da mi proda taj koji je bio izložen. Da li prodavac ima pravo da izloži proizvod kojim privlači kupce u radnju a onda odbija da isti proda sa obrazloženjem da je taj primjerak samo za izlog?

  Nema, osim ukoliko je naznačeno da je u pitanju uzorak.