Pitanja i odgovori

 • Obmanjujuća informacija o kategoriji objekta

  Šta ako se objekat reklamira kao hotel, a u pitanju je privatni smještaj

  Treba da prijavite nepravilnost. Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu je propisano da ugostitelj prilikom reklamiranja i oglašavanja usluga koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta utvrđenu rješenjem nadležnog organa.

 • Diskriminacija

  Šta ako zbog moje rase, nacionalnosti ili pola, ugostitelj ne želi da mi pruži ugostiteljsku uslugu?

  Obavezno prijavite ugostitelja, jer je on dužan da pruža usluge pod istim uslovima svim korisnicima.

 • Neizdavanje fiskalnih računa

  Šta ako za plaćenu uslugu u ugostiteljskom ili turističkom objektu ne dobijem fiskalni račun?

  Obavezno prijavite. Privredna društva, pravna lica i preduzetnici/fizička lica su dužni da za pruženu uslugu izdaju račun u skladu sa zakonom, sa oznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga.

 • Konzumiranje duvanskih proizvoda

  Da li je dozvoljeno da se unutar ugostiteljskog objekta konzumiraju duvanski proizvodi?

  Zabranjeno je pušenje u ugostiteljskim objektima, kao i u svakom drugom javnom i radnom prostoru, kao i izlaganje drugih lica sekundarnom duvanskom dimu. U radnom, odnosno javnom prostoru dozvoljeno je pušenje samo u prostoriji koju vlasnik, odnosno korisnik tog prostora odredi isključivo za pušenje i na kojoj istakne oznaku da je u toj prostoriji pušenje dozvoljeno – takva prostorija mora da bude opremljena uređajima za ventilaciju, pepeljarama i odgovarajućim protivpožarnim uređajima. Takođe prostorija mora da bude izolovana na način da nije moguć protok duvanskog dima u ostali dio prostora, a površina prostorije ne smije da bude manja od 10 m², ne smije da zauzima više od 20% radnog, odnosno javnog prostora, i ne smije da bude namijenjena za prolaz u druge prostore. U prostoriji koju poslodavac označi kao prostoriju u kojoj je pušenje dozvoljeno ne mogu da se vrše poslovi iz djelatnosti poslodavca, niti da se konzumira hrana.

 • Neorganizovana spasilačka služba

  Šta ako na kupalištu nije organizovana spasilačka služba?

  Obavezno prijavite. Na kupalištu mora da bude organizovana spasilačka služba od najmanje jednog spasioca na svakih 50 m dužine obale sa pratećom spasilačkom opremom.

 • Rad škola skijanja bez dozvole i instruktori bez licence

  Da li zakon dozvoljava rad školama skijanja bez odobrenja ili instruktorima skijanja rad bez licence?

  Ne. Podučavanje i usavršavanje sportovima na snijegu može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: škola skijanja) koje ima odobrenje za podučavanje, koje izdaje nadležni organ lokalne uprave.

  Obučavanje i usavršavanje u sportovima na snijegu na skijalištu može da vrši lice koje ima najmanje III nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija i licencu za obučavanje u skijanju i drugim aktivnostima na snijegu koju izdaje odgovarajući nacionalni sportski savez, odnosno samo licencu međunarodno priznate asocijacije instruktora sportova na snijegu. Instruktor mora, za vrijeme podučavanja i usavršavanja, da nosi odgovarajuću odjeću sa identifikacionom oznakom koja sadrži naziv škole skijanja i natpis "Instruktor" sa njegovim imenom i prezimenom.

 • Nebezbjedno skijalište

  Imam li pravo da prijavim skijalište zbog neuređenosti staza na skijalištu čime se rizikuje moja bezbjednost?

  Da. Ski centar je dužan da uredi staze u skladu sa zakonom, kako bi one bile bezbjedne za korisnike usluga skijališta.

 • Ugradnja uređaja u kuhinji

  Prilikom ugradnje uređaja u kuhinji, koja je instalacija (ugradnja) rađena od strane trgovca, došlo je do oštećenja, koje trgovac odbija da otkloni, iako je usluga montaže, bila uključena u ugovor o kupoprodaji. Koja su moja prava?

  Trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe koja je nastala kao posljedica nepravilne instalacije ili montaže, koju je izvršio trgovac ili drugo lice pod njegovim nadzorom, ako je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o kupoprodaji.