Pitanja i odgovori

 • Ugovor za usluge od javnog interesa

  Prilikom plaćanja usluge od javnog interesa (električna energija, gas, voda, smeće i drugo), davalac usluge je bio izričit da mi tu uslugu više neće pružati ako sa pružaocem ne zaključim ugovor u pisanoj formi. Da li je to zakonito?

  Trgovac je dužan da o pružanju usluge od javnog interesa (električna energija, gas, voda, smeće i drugo) sa potrošačem zaključi ugovor u pisanoj formi (član 37).

 • Uvećanje računa za javne usluge

  Prilikom plaćanja usluge od javnog interesa putem distributivne mreže (električna struja, gas, voda itd.) izdat mi je račun u mnogo većem iznosu nego što je bilo uobičajeno do tada, na što mi je pružalac usluge, trgovac, dao objašnjenje i razlog da su vršili rekonstrukciju i modernizaciju distributivne mreže. Pitam da li je to u skladu sa Zakonom?

  Trgovac koji pruža uslugu od javnog interesa putem distributivne mreže ne smije potrošaču uračunavati u cijenu usluge troškove izgradnje rekonstrukcije i modernizacije distributivne mreže, osim ako zakonom nije drugačije urađeno (član 39).

 • Parking

  Prilikom korišćenja usluge parkiranja vozila, nijesam vidjela istaknutu cijenu parkiranja, i vidjela sam je tek na računu koji mi je izdat. Da li su davaoci usluge parkiranja dužni, da istaknu na vidnom mjestu cijenu koštanja usluge parkiranja?

  Trgovac, davalac usluge parkiranja, dužan je da prodajnu cijenu za uslugu parkiranja vozila istakne na način koji licu koje upravlja motornim vozilom u pravcu parkirališta, omogućava da cijenu lako i blagovremeno uoči.

 • Turistička agencija

  Šta da radim ako je turistička agencija djelimično ispoštovala program putovanja i nije zaključila ugovor o putovanju sa putnikom?

  Podnesite žalbu. Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu je propisano da je turistička agencija dužna da ako organizuje turistički paket aranžman pripremi program putovanja i uslove putovanja za svaki turistički paket aranžman i da zaključi ugovor o turističkom putovanju sa putnikom. Ugovor se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi i sadrži: odredište i vremenski period boravka u odredištu, datum, vrijeme i mjesto polaska i povratka, vrste i karakteristike prevoznog sredstva, lokacije, vrste i kategorije smještajnih objekata koji će se koristiti, način izmjene cijene, takse za određene usluge koje nijesu uključene u cijenu paket aranžmana, način i vrijeme plaćanja cijene paket aranžmana, rok u kojem je putnik dužan podnijeti prigovor u slučaju neispunjenja, djelimičnog ili nepotpunog ispunjenja ugovora. Postupanje suprotno navedenim zakonskim normama podliježe prekršajnoj odgovornosti.

 • Neslaganje cijene u cjenovniku i na računu u ugostiteljskom objektu

  Da li je zakonito da cijena usluge u ugostiteljskim objektu nije ista u cjenovniku i na računu?

  Ugostitelj je dužan da vidno istakne cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i da usluge pruža po istaknutim cijenama, a za pružanje usluga smještaja u cjenovnicima istakne i iznos boravišne takse i osiguranja.

 • Gramaža hrane u cjenovniku

  Da li je zakonito da ugostitelj ne ističe gramažu proizvoda u cjenovniku ili da se ne pridržavan normativa hrane u ugostiteljskim objektima?

  Ugostitelj je dužan da utvrdi normative hrane, pića i napitaka koje uslužuje i na zahtjev korisnika usluga, omogući uvid u te normative i hranu, piće i napitke uslužuje u količini prema tim normativima; cjenovnike sa težinom/zapreminom hrane, pića i napitaka stavi na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka.

 • Djelatnost ugostiteljstva bez odobrenja

  Da li u nekim okolnostima ugostitelj može obavljati djelatnost bez odobrenja?

  Subjekti koji obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost su u zakonskoj obavezi da prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti pribave potrebna odobrenja za rad izdata od nadležnog organa.

 • Knjiga prigovora

  Šta da radim ako u ugostiteljskom ili turističkom objektu ne postoji knjiga prigovora?

  Podnesite žalbu preko naše platforme potrošač.me. Naime, privredna društva, pravna lica i preduzetnici su dužni da vode knjigu prigovora u objektima u kojima obavljaju turističke i ugostiteljske usluge.